Професионали развој је свеобухватни процес који подразумева стално развијање укупних потенцијала појединаца с циљем квалитенијег  обављања посла и унапређивања праксе. Професионални развој се често дефинише као процес којим се унапређују вештине и копетенције наставника неопходне за достизање што бољих академских постигнућа ученика. интегрални део професионалног развоја је стручно усавршавање, које се дефинише као праћење, усвајање и примена савремених достигнућа у науци ии пракси ради остваривања циљева и задатака образовања и васпитања и унапређивања васпитно – образовне праксе.

Центар за стручно усаврсашавање запослених у обрзовању Крагујевац. основан је 14. априла 2011. године, Одлуком града Крагујевца (Сл. лист Крагујевца, број 10/2011), у сарадњи са Министарством просвете, а уз подршку Владе Швајцарске. Швајцарска Агенција за развој и сарадњу, коју заступа Швајцарска канцеларија за сарадњу (СДЦ), је посредством пројекта под називом “Професионални развој образовно-васпитног кадра“ (Professional Development Project – PDP, phase IV), а уз подршку Владе Републике Србије, за период од 2003. до 2011. године, основала 10 Центара за пеофесионални развој од којих су неки “Регионални центри за професионални развој у образовању“, а други “Центри за стручно усавршавање запослених у образовању“. Суштинска разлика међу Центрима не постоји, јер сви Центри имају једнаке циљеве и обавезе. ЦСУ КГ од јануара 2012. године реализује део пројекта  PDP IV, на основу Уговора “Support to Profesional Development and European Initiaatives in Education“, phase IV, 7F-02365.04.03 који је потписан са СДЦ-ом.

ЦСУ КГ је 8. новембра, 2011. године постао пуноправни члан Мреже Регионалних центара за професионални развој и Центра за стручно усавршавање запослених у образовању. 2012. године основана су и последња два Центра и то РЦ Нови Пазар и РЦ Књажевац. Мрежа РЦ и ЦСУ рбије има 12 пуноправних чланова, који заједно чине мрежу. Пројекат СДЦ-PDP IV је завршен 2013. године.

Центри данас послују у Нишу, Чачку, Ужицу, Кикинди, Крушевцу, Шапцу, Лесковцу, Кањижи, Смедереву, Крагујевцу, Новом Пазару и Књажевцу. Мрежа РЦ и ЦСУ Србије покрива све регионе наше земље и пружа услуге стручног усавршавања и професионалног развоја уопште, свим запосленима у образовно-васпитним институцијама на територији Републике Србије.

ЦСУ КГ, као и остали центри, основан је на основу Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ), а из потребе да се систем стручног усавршавања наставника децентрализује и тиме учини доступнијим запосленима у образовању, да се унапреди кавлитет образовне праксе и образовања уопште, због ефикасности и економичности, као и зарад унапређивања реформских процеса у образовању, ради усаглашавања са европским стандардима.

Оно што је карактеристично за ЦСУ КГ је да сви запослени у образовно-васпитним институцијама на подручју града Крагујевца не сносе трошкове стручног усавршавања, те да су сви програми, обуке, стручни скупови и остале активности за њих бесплатне, као и за школе у којима раде.

ЦСУ КГ ће настојати да остварује све своје циљеве и задатке и допринесе развоју образовно-васпитног система у Републици Србији. Поред тога, ЦСУ КГ ће се трудити да, у што већој мери, одговори потребама запослених у образовно-васпитним институцијама како у Крагујевцу, тако и у региону који ЦСУ КГ покрива (Шумадија и Поморавље), па и шире.

Поред наведеног, запослени у Центру, у сарадњи са локалним школама, ће настојати да врше вредновање и  прате квалитет стручног усавршавања у региону који наш Центар покрива, а уколико могућности и ресурси дозволе, и шире.

ЦЦУ КГ је место које је отворено за све оне који имају јасне визије, циљеве и идеје, како за сопствени развој, тако и за развој образовања у нашој земљи. Запослени у ЦСУ КГ позивају све оне запослене у образовно-васпитним институцијама, који желе да се професионално развијају, да деле своја знања, искуства и добру праксу, да напредују у раду и звању, да посете наш Центар и окушају се у реализацији различитих активности, како за колеге-наставнике, тако и за наше крајње кориснике-децу и ученике.

Координацију рада регионалних центара врши Центар за професионални развој запослених у образовању при Заводу за унапређивање васпитања и образовања. Овај Центар састоји се од три сектора:

  • Сектор за стручно усавршавање и напредовање
  • Сектор за приправништво и руковожење у образовању и васпитању и
  • Сектор за осигурање квалитета програма стручног усавршавања.

Више информација о Центру за професионални развој запослених у образовању и Каталог акредитованих програма стручног усавршавања могу се наћи на интернет адреси Завода за инапређивање образовања и васпитања www.zuov.gov.rs

Поред ЗУОВ-а, Центри имају одличну сарадњу и са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ), али и са кровном институцијом, Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.