Август месец – „Повратак у клупе“ за наставнике

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

Август месец – „Повратак у клупе“ за наставнике

Август – месец када се одмори и распуст приводе крају и наставници се припремају за нове школске подухвате. У другој половини августа и Центар организује акредитоване семинаре за запослене у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама/школама. У августу месецу, текуће године, реализовано је 10 акредитованих семинара, на којима је учествовало 256 наставника, васпитача и стручних сарадника. Похађањем ових семинара, остварено је, укупно, 2.288 сати стручног усавршавања

Август – месец када се одмори и распуст приводе крају и наставници се припремају за нове школске подухвате. У другој половини августа и Центар организује акредитоване семинаре за запослене у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама/школама. У августу месецу, текуће године, реализовано је 10 акредитованих семинара, на којима је учествовало 256 наставника, васпитача и стручних сарадника. Похађањем ових семинара, остварено је, укупно, 2.288 сати стручног усавршавања.

23. aвгуста реализован је семинар „Асертивном комуникацијом до успеха“ (кат. бр. 96), ауторке Весне Узелац, за колектив основне школе „Милутин и Драгиња Тодоровић“ из Крагујевца. Циљ семинара је развијање способности за конструктивно решавање конфликата, редуковање пасивног и агресивног понашања у корист асертивног, разумевање и прихватање асертивних права, јачање толеранције на непријатност, јачање самопоуздања и одговорности, развијање веће осетљивости и разумевања за друге, развијање комуникацијских и других вештина и развијање способности за асертивно понашање у проблем ситуацијама.

25. августа реализован је семинар под називом „Ефикасно планирање и креирање наставе вежби и блок наставе, оријентисане на остваривање циљева“ (кат. бр. 908), за колектив Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ из Крагујевца. Ауторке семинара су специјални педагог Миланка Булатовић и педагог Бојана Савић Богдановић. Општи циљ семинара је унапређивање компетенција наставника практичне наставе, за планирање наставе вежби и блока и креирање наставе оријентисане на остваривање исхода датог предмета кроз оспособљавање наставника за праћење напредовања ученика.

Семинар под називом „Како мотивисати ученике 21. века?“ (кат. бр. 465) одржан је путем онлајн платформе „Google meet“, 25. и 26. августа за запослене у образовно-васпитним установама града Крагујевца. Реализатори семинара су Александра Бакрач, Нада Вуканић, Бранислава Ивковић, Андреа Галго Ференци. Циљ семинара је да наставници стекну додатне вештине како би подстицали и заинтересовали ученике за процес наставе и учења, за управљање мотивацијом за учење и за коришћење различитих средстава и техника приликом мотивације ученика. Акредитацију овог семинара поджало је Удружење грађана „Образовни импулс“.

26. августа реализован је семинар „Технике учења и методе рада у самоорганизованом учењу“ (кат. бр. 585) за колектив основне школе „Ђура Јакшић“, у Крагујевцу. Реализатори семинара су Живорад Младеновић, мр Јовица Јевтић и Имре Зомбори. Неки од циљева семинара су: преузимање одговорности за сопствено учење и упознавање са карактеристикама учења сопственим темпом; упознавање са карактеристикама и предностима кооперативног учења и развијање компетенција за примену битних метода за самоорганизовано учење.

27. августа реализована су три семинара и то „Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе“ (кат. бр. 629), за колектив Прве техничке школе у Крагујевцу. Аутор семинара је Зорица Сорак, мастер образовних политика, а семинар реализује са Владимиром Средојевићем, професором српског језика и књижевности. Циљ наведеног семинара је „повећање ефикасности рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе јачањем компетенција за комуникацију и сарадњу чланова школских тимова“. Акредитацију семинара подржао је Центар за образовање Крагујевац.

Акредитовани семинар „Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту“ за мешовиту групу“ (кат. бр. 551) реализован је у основној школи „Живадинка Дивац“ у Крагујевцу, за крагујевачке васпитаче, наставнике и стручне сараднике. Ауторке и реализаторке овог семинара су Бојана Микарић, дипломирани професор енглеског језика, Сузана Милановић, специјалиста за драмско васпитање, Виолета Раичевић, мастер васпитач, Маја Марковић, дипломирани педагог. Општи циљ семинара је „имплементација основних елемената Монтесори педагогије у свакодневну васпитно – образовну праксу, унапређивање наставничких компетенција за примену алтернативних, нестандардних метода рада са децом. Акредитацију семинара, такође, је подржао Центар за образовање Крагујевац.

За колектив Средње стручне школе у Крагујевцу, организован је семинар под називом „Алтернативни погон моторних возила“ (кат. бр. 896). Аутор и реализатор семинара је Слободан Продановић, дипломирани инжењер машинствa. Циљ семинара је „упознавање наставника стручних предмета машинске струке са техничким решењима из области аутомобилске индустрије која обзиром на брзи развој технике нису обухваћена наставним планом а која су присутна у пракси и са којима се ученици стално срећу“.

28.августа реализован је и семинар под називом „Управљање стресом наставника и ученика Зашто зебре немају чир“, за колектив Друге крагујевачке гимназије. Реализаторке семинара су Маријана Бјековић, дипломирани биолог и Тамара Ђорђевић, дипломирани психолог. Специфични циљеви семинара су: повећање задовољства послом наставника и његовог утицаја на квалитет подучавања ученика; повећање мотивације ученика за учење и школско постигнуће и повећање задовољства у процесу учења и боравка у школи. Акредитацију семинара подржало је Педагошко друштво Србије.

30. августа, за колектив основне школе „Јулијана Ћатић“ из Страгара, организован је семинар под називом „Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе“ (кат. бр. 629). Реализатори семинара били су Зорица Сорак и Владимир Средојевић. Специфични циљ семинара: „Учесници ће се упознати са надлежностима школских тимова; Учесници препознају значај рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; Учесници користе различите начине и алате за сарадњу и комуникацију у тимском раду; Учесници креирају потребну документацију за рад школских тимова путем дигиталних алата (протоколи, планови, записници, извештаји, анкете)“. Акредитацију семинара подржао је Центар за образовање Крагујевац.

Семинар под називом „Иновативне праксе подучавања“ (кат. бр. 448), реализован је за запослене у образовно-васпитним установама града Крагујевца, 31. августа, у основној школи „Живадинка Дивац“ у Крагујевцу. Аутори семинара су Иван Недељковић, дипломирани психолог и Бојана Поповић, мастер психолог. Специфични циљеви семинара су: подизање свести наставника о промени наставне парадигме и ефектима наставног процеса; унапређивање наставничких компетенција за увођење активних, партиципативних и интерактивних метода наставе/учења; обучавање наставника за планирање процеса самоевалуације у настави и оснаживање наставника за разумевање и прихватање улоге ученика у процесу самоевалуције; разматрање повезаности очекивања, интелигенције и мотивације у процесу учења и имајући у виду ову међузависност коришћење адекватних наставних метода; јачање капацитета наставника за проналажење, креирање и коришћење метода за саморегулисано учење, когнитивно изазовних метода и метода које се ослањају на нове технологије. Акредитацију оог семинара подржао је Центар за образовање Крагујевац.

Семинари који су организовани за мешовите групе, односно за све заинтересоване запослене у крагујевачким васпитно – образовним и образовно – васпитним установама, су навођени у Процени потреба – истраживању које је ОЈ Центар за стручно усавршавање Центра за образовање Крагујевац, спровео током 2019/20. године. У претходном периоду, а од почетка 2021. године, Центар за образовање Крагујевац је организовао већи број семинара које су испитаници наводили у процени потреба, а до краја текуће, календарске, године, организоваће и преостале семинаре, у складу са текућим противепидемијским мерама.