О Центру

О Центру за образовање Крагујевац

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Одлуком Скупштине града Крагујевца, од 29.06.2018. године („Службени лист града Крагујевца“, број 18/2018), мења назив и постаје „Центар за образовање Крагујевац“.

Делатност и начин рада Центра за образовање Крагујевац регулисани су Одлуком о оснивању, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању, Статутом Центра и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

Информатор о раду – Центар за образовање – ПДФ

****

У оквиру Центра за образовање Крагујевац функционише организациона јединица Центар за стручно усавршавање. Центар за стручно усавршавање се бави организацијом акредитованих програма сталног стручног усавршавања за запослене у образовању, а од марта 2018. године, Центар обавља и организацију акредитованих обука за запослене у јединицама локалне самоуправе (по Решењу о „Акредитацији правног лица за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе“).

Центар за стручно усавршавање Центра за образовање Крагујевац, се поред организације акредитованих програма стручног усавршавања бави и следећим активностима: анализирање потреба за стручним усавршавањем, припремање предлога нових програма стручног усавршавања за акредитацију, креирање и организовање радионица за наставнике и ученике, истраживачке активности у области образовања, расписивање и организовање конкурса за наставнике и ученике, креирање и организовање различитих активности за наставнике и ученике, организација активности у Научном клубу, учествовање и аплицирање на јавне позиве и конкурсе за пројекте националног и међународног карактера, сарадња са свим образовно-васпитним установама, ресорним министарством, заводима, локланом зајендицом и др.

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац основан је одлуком Града Крагујевца, на основу Члана 38. Став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09), Члана 3. Став 1. и Члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/05- др.закон., 81/05-испр.др. закона, 83/05 – испр.др. закона), Члана 32. Став. 1. Тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и Члана 16. Став 1. Тачка 16. Члана 22. Став 1. Тачка 8. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ бр. 18/08 и 15/09), на седници одржаној дана 14.04.2011. године.

Центар за стручно усаврсашавање запослених у обрзовању Крагујевац основан је у сарадњи са Министарством просвете, а уз подршку Владе Швајцарске. Швајцарска Агенција за развој и сарадњу, коју заступа Швајцарска канцеларија за сарадњу (СДЦ), је посредством пројекта под називом “Професионални развој образовно-васпитног кадра“ (Professional Development Project – PDP, phase IV), а уз подршку Владе Републике Србије, за период од 2003. до 2011. године, основала 10 Центара за пеофесионални развој од којих су неки “Регионални центри за професионални развој у образовању“, а други “Центри за стручно усавршавање запослених у образовању“. Суштинска разлика међу Центрима не постоји, јер сви Центри имају једнаке циљеве и обавезе.