О Центру за стручно усавршавање

 

Професионали развој је свеобухватни процес који подразумева стално развијање укупних потенцијала појединаца с циљем квалитенијег  обављања посла и унапређивања праксе. Професионални развој се често дефинише као процес којим се унапређују вештине и копетенције наставника неопходне за достизање што бољих академских постигнућа ученика. интегрални део професионалног развоја је стручно усавршавање, које се дефинише као праћење, усвајање и примена савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева и задатака образовања и васпитања и унапређивања васпитно – образовне праксе.

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац основан је одлуком Града Крагујевца, на основу Члана 38. Став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09), Члана 3. Став 1. и Члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/05- др.закон., 81/05-испр.др. закона, 83/05 – испр.др. закона), Члана 32. Став. 1. Тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и Члана 16. Став 1. Тачка 16. Члана 22. Став 1. Тачка 8. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“ бр. 18/08 и 15/09), на седници одржаној дана 14.04.2011. године.

Центар за стручно усаврсашавање запослених у обрзовању Крагујевац основан је у сарадњи са Министарством просвете, а уз подршку Владе Швајцарске. Швајцарска Агенција за развој и сарадњу, коју заступа Швајцарска канцеларија за сарадњу (СДЦ), је посредством пројекта под називом “Професионални развој образовно-васпитног кадра“ (Professional Development Project – PDP, phase IV), а уз подршку Владе Републике Србије, за период од 2003. до 2011. године, основала 10 Центара за пеофесионални развој од којих су неки “Регионални центри за професионални развој у образовању“, а други “Центри за стручно усавршавање запослених у образовању“. Суштинска разлика међу Центрима не постоји, јер сви Центри имају једнаке циљеве и обавезе.

Центар за стручно усаврсашавање запослених у обрзовању Крагујевац је 8. новембра, 2011. године постао пуноправни члан Мреже Регионалних центара за професионални развој и Центра за стручно усавршавање запослених у образовању.

Последњи у низу Центар, основан је почетком 2019. године у Мионици. Мрежа РЦ и ЦСУ Србије, сада, има 13 пуноправних чланова, који заједно чине мрежу. Центри данас послују у Нишу, Чачку, Ужицу, Кикинди, Крушевцу, Шапцу, Лесковцу, Кањижи, Смедереву, Крагујевцу, Новом Пазару, Књажевцу и Мионици. Мрежа РЦ и ЦСУ Србије покрива све регионе наше земље и пружа услуге стручног усавршавања и професионалног развоја уопште, свим запосленима у образовно-васпитним институцијама на територији Републике Србије.

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Одлуком Скупштине града Крагујевца, од 29.06.2018. године („Службени лист града Крагујевца“, број 18/2018), мења назив и постаје „Центар за образовање Крагујевац“. Услед ове промене, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању постаје Центар за стручно усавршавање.

Центар за стручно усавршавање Центра за образовање Крагујевац, као и остали центри, основан је на основу Закона о основама система образовања и васпитања (ЗОСОВ), а из потребе да се систем стручног усавршавања наставника децентрализује и тиме учини доступнијим запосленима у образовању, да се унапреди кавлитет образовне праксе и образовања уопште, због ефикасности и економичности, као и зарад унапређивања реформских процеса у образовању, ради усаглашавања са европским стандардима.

Оно што је карактеристично за Центар у Крагујевцу је да сви запослени у образовно-васпитним институцијама на подручју града Крагујевца не сносе трошкове стручног усавршавања, те да су сви програми, обуке, стручни скупови и остале активности за њих бесплатне.

Центар за стручно усавршавање ће настојати да остварује све своје циљеве и задатке и допринесе развоју образовно-васпитног система у Републици Србији. Поред тога, Центар ће се трудити да, у што већој мери, одговори потребама запослених у образовно-васпитним институцијама како у Крагујевцу, тако и у региону који Центар покрива (Шумадија и Поморавље), па и шире.

Поред наведеног, запослени у Центру, у сарадњи са локалним школама, ће настојати да врше вредновање и прате квалитет стручног усавршавања у региону који наш Центар покрива, а уколико могућности и ресурси дозволе, и шире.

Центар за стручно усавршавање Центра за образовање је место које је отворено за све оне који имају јасне визије, циљеве и идеје, како за сопствени развој, тако и за развој образовања у нашој земљи. Запослени у Центру позивају све оне запослене у образовно-васпитним институцијама, који желе да се професионално развијају, да деле своја знања, искуства и добру праксу, да напредују у раду и звању, да посете наш Центар и окушају се у реализацији различитих активности, како за колеге-наставнике, тако и за наше крајње кориснике-децу и ученике.

Центар за стручно усавршавање је, за школску 2018/19, 19/20 и 20/21. годину, подржао акредитацију 23 програма стручног усавршавања – семинара, о којима више можете сазнати овде

Стручни скупови (трибине, конференције, округли столови и др.) се акредитују током целе године, по утврђеној процедури. Аутори и реализатори стручних скупова, као и семинара, могу бити сви они који желе да поделе своја знања, искуства и идеје из области васпитно-образовног и образовно-васпитног рада.

Координацију рада Центара за стручно усавршавање врши Центар за професионални развој запослених у образовању при Заводу за унапређивање васпитања и образовања. Овај Центар састоји се од три сектора:

  • Сектор за стручно усавршавање и напредовање
  • Сектор за приправништво и руковођење у образовању и васпитању и
  • Сектор за осигурање квалитета програма стручног усавршавања.

Више информација о Центру за професионални развој запослених у образовању и Каталог акредитованих програма стручног усавршавања могу се наћи на интернет адреси Завода за инапређивање образовања и васпитања www.zuov.gov.rs

Поред ЗУОВ-а, Центри имају одличну сарадњу и са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВКОВ), али и са кровном институцијом, Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ОЈ ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ