AQUA свет – СВЕТ ПРИДНЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈУЖНОГ ЈАДРАНА

HomeМрежа

AQUA свет – СВЕТ ПРИДНЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈУЖНОГ ЈАДРАНА

Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, у понедељак, 25. октобра 2021. године, реализовали су треће онлајн предавање у оквиру заједничког пројекта „AQUA свет“. Пројекат се финасира од стране Центра за промоцију науке кроз Годишње програме рада ова два научна клуба.

Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, у понедељак, 25. октобра 2021. године, реализовали су треће онлајн предавање у оквиру заједничког пројекта „AQUA свет“. Пројекат се финасира од стране Центра за промоцију науке кроз Годишње програме рада ова два научна клуба.

Друго предавање на тему „Свет приднених заједница јужног Јадрана“ одржала је др Славица Петовић, виши научни сарадник на Институтут за биологију мора Котор. Велики научни допринос њеног рада огледа се у публиковању података везаних за живи свет морског дна. До података долази методом аутономног роњења што даје посебну вредност приликом описа добијених истраживања. Добијени резултати представљају приказ врста које су по први пут забележене на подручју црногорског приморја: опис грађе и функције одређених зона морског дна, одређивање састава врста и њихове екологије и унутар заједница, идентификација унесених врста, истраживање и давање предлога за заштиту подручја тј. проглашење МПА (marine protected area).

Кроз ово занимљиво предавање учесници су имали прилику да се упознају са разноликим биљним и животињским светом кojи живи нa мoрскoм дну у jужнoм Jaдрaну.

Биљкe и живoтињe чинe живoтнe зajeдницe кoje нaсeљaвajу живoтнa стaништa и зajeднo чинe цeлинe oд кojих су нeкe прeпoзнaтe пo зaкoнимa EУ кao приoритeтнe у смислу зaштитe. Meђу присутним врстaмa имa рeтких, угрoжeних и зaштићeних пo дoмaћим и мeђунaрoдним стaндaрдимa. Имa и унeсeних врстa чиjи рaзвoj je пoтрeбнo прaтити збoг мoгућeг утицaja нa дoмaћe врстe.

Moрскo днo je пoд стaлним притискoм кaкo сa мoрa тaкo и сa кoпнa тe гa je пoтрeбнo зaштитити.

Овај занимљив путопис упознао је учеснике и са активностима које се на приморју Црне горе спроводе у циљу заштите морског екосистема.