Четири семинара за наставнике крагујевачких школа

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

Четири семинара за наставнике крагујевачких школа

У суботу и недељу, 3. и 4. октобра 2020. године, одржана четири семинара за наставнике крагујевачких школа, у организацији Центра за образовање Крагујевац

У суботу, 3. октобра 2020. године, одржана су четири семинара у организацији Центра за образовање Крагујевац, за наставно особље крагујевачких школа.

У просторијама ОШ „Милоје Симовић“, у Драгобраћи, одржан је семинар „Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе“, каталошки број 629.

Овај семинар је реализован за потребе наставног кадра ове школе, а реализатори су били Зорица Сорак и Владимир Средојевић.

Неки од циљева овог семинара су: повећање ефикасности рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе јачањем компетенција за комуникацију и сарадњу чланова школских тимова- Учесници упознати са надлежностима школских тимова – Учесници препознају значај рада школских тимова на унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе – Учесници користе различите начине и алате за сарадњу и комуникацију у тимском раду – Учесници креирају потребну документацију за рад школских тимова путем дигиталних алата (протоколи, планови, записници, извештаји, анкете).

Семинар је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Такође, истог дана, у Средњој стручној школи, у Крагујевцу, одржан је семинар „Да у школи другарство не боли – програм превенције вршњачког насиља“, каталошки број 20, за наставни кадар ове школе.

Реализатори су били Сања Живковић и Лидија Крстић Стојичић, а институција која је, приликом акредитације, стала иза овог програма је Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац.

Неки од циљева семинара су: Испитивање перцепције наставника о појму, типовима и карактеристикама вршњачког насиља, о специфичностима електронског насиља, као и о утицају медија на развој и понашање деце и младих. Уочавање разлика и сличности учесника у вршњачком насиљу (жртва, насилник, посматрач) код свих облика вршњачког насиља. Информисање наставника о факторима ризика, распрострањености и последицама вршњачког насиља. Оспособљавање наставника за препознавање насиља, са освртом на електронско насиље имајући у виду анонимност и велики број учесника у овом облику насиља. Указивање на пожељне облике реаговања са акцентом на примарну превенцију.

Такође, у суботу је одржан семинар у Другој крагујевачкој гимназији, под називом „Конструктивно превазилажење стреса као основна животна вештина у очувању менталног здравља“, каталошки број 262.

Овај програм је институционално подржало Удружење за психолошку едукацију из Београда, а реализаторка је била Марина Надејин.

Неки од циљева овог семинара су: Стицање основних знања о стресу, професионалном оптерећењу и емоционалној исцрпљености; – Упознавање са изворима стреса, препознавање фактора ризика за појаву стреса – Стицање знања и вештина за ефикасно управљање личним и професионалним стресом; – Стварање основе за развој личне стратегије трајнијег превладавања стреса упознавањем са бројним приступима, методама и техникама превенције и ублажавања стреса – Усвајање знања о међузависности мисли, емоција и понашања – Препознавање личних и усвајање нових стратегија за превладавање стреса.

Уз њих, у суботу, 3. ктобра, реализован је и семинар у просторијама ШОСО „Вукашин Марковић“, у Крагујевцу, за наставнике ове школе.

У питању је семинар „Аугментативна и алтернативна комуникација–израда средстава и примена у пракси“, каталошки број 174.

Реализаторке семинара су Светлана Теодоровић и Милица Марић, а семинар је при акредитацији подржао ШОСО „Милан Петровић“ из Новог Сада.

Неки од циљева овог семинара су: Упознавање са развојним током комуникације код деце. Указивање на ране знаке застоја у комуникацији. Информисање о неопходности коришћења техника аугментативне и алтернативне комуникације као инструмената замене или допуне говорне продукције код деце/особа са неразвијеном или отежаном вербалном комуникацијом. Упознавање облика и средстава потпомогнуте комуникације и адекватан одабир истих према способностима деце/ученика. Представљање начина израдe и израда средстава за примену  у пракси.

У недељу, 4. октобра, реализован је семинар у просторијама школе ТУШ „Тоза Драговић“, у Крагујевцу, за наставнике Грађанског васпитања из Крагујевца и региона.

У питању је семинар, под називом „Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на унапређивање ученичких компетенција“, каталошки број 271.

Реализатори су били Зорица Сорак и Владимир Средојевић, а семинар је подржао Центар за образовање Крагујевац.

Неки од циљева семинара су: Повећавање ефикасности наставе грађанског васпитања унапређивањем компетенција наставника. Учесници су упознати са исходима наставе Грађанског васпитања. -Учесници препознају ученичке компетенције 21. века и њихово развијање путем наставе Грађанског васпитања. – Учесници користе различите методе, технике и наставне материјале у настави Грађанског васпитања. – Учесници успешно планирају наставу Грађанског васпитања.