Два семинара за наставнике крагујевачких школа

HomeЦентар за стручно усавршавањеСеминари

Два семинара за наставнике крагујевачких школа

У суботу, 10. октобра 2020. године, одржана су два семинара за наставнике крагујевачких школа.

Још један радни викенд у Центру за образовање Крагујевац.

У суботу, 10. октобра 2020. године, одржана су два семинара за наставнике крагујевачких школа.

У Економској школи, у Крагујевцу, одржан је семинар, под називом, „Мој час – уење за трећи миленијум“, каталошки број 489, за наставно особље ове школе.

Реализтори овог семинара долазе из Чачка, а у питању су Наташа Турунташ и Марина Павловић.

Неки од циљева семинара су: Сагледавање предности индивидуализације за успешност подучавања; Унапређивање знања наставника о општим компетенцијама ученика и како их развијати; Оснаживање наставника за планирање, праћење и вредновање наставног часа у складу са стандардима квалитета наставе и учења; Упознавање са карактеристикама ученика од значаја за индивидуализацију наставе; Стицање знања о психолошким принципима учења и мотивационим профилима ученика и њихово повезивање са индивидуализацијом подучавања; Развијање вештина наставника за креирање сопствене стратегије подучавања у конкретном одељењу; Развијање свести о значају повратне информације и препоруке ученику за даље учење и стицање вештина да се исте дефинишу.

Такође, истог дана, одржан је семинар, под називом „Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења“, каталошки број 416.

Семинар је одржан у просторијама ОШ „Станислав Сремчевић“, за наставнике ове школе, а реализатори су били Боринка Стојиловић и Маријана Стефановић, из Београда.

Неки оц циљева овог семинара су: Оспособљавање наставника да, заједно са ученицима, јасно дефинишу критеријуме за процену напредовања и израде свеобухватан план процене на основу ког ће ученици моћи да изврше самопроцену и самокорекцију тј. да одреде кораке за даље напредовање.

Оспособљавање и оснаживање наставника да: кроз израду критеријума, планира и реализује процес процењивања у сарадњи са ученицима, а у складу са Правилнком о оцењивању (план процене, дефинисање садржаја, процена и самопроцена, педагошка документација), прилагођава захтеве могућностима ученика, примењује различите активности и методе процењивања, формира јасну и прецизну педагошку документацију, даје потпуну и подстицајну повратну информацију ученицима, научи ученике како да процењују сами себе и кроз ту процену развију саморегулисано учење.