Треће онлајн предавање у оквиру пројекта AQUA свет- Позив за учешће

HomeМрежа

Треће онлајн предавање у оквиру пројекта AQUA свет- Позив за учешће

Позивамо Вас да узмете учешће у пројекту AQUA свет који кроз своје годишње програме реализују Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, а који подразумева присуство онлајн предавањима –путем ЗУМ платформе током октобра месеца.

Поштовани,

Позивамо Вас да узмете учешће у пројекту AQUA свет који кроз своје годишње програме реализују Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, а који подразумева присуство онлајн предавањима –путем ЗУМ платформе током октобра месеца.

 

Треће предавање у пројекту AQUA свет 

Предавање „ Свeт приднeних зajeдницa jужнoг Jaдрaнa“

25.10.2021. у 19:00-20:00 часова

 

Др  Славица Петовић , виши научни сарадник, Институт за биологију мора Котор, ЦрнаГора;

* Ангажована у Институту за биологију мора Универзитета Црне Горе као виши научни сарадник за област зообентос. Велики научни допринос њеног рада огледа се  у публиковању података везаних за живи свет морског дна. До података долази методом аутономног роњења што даје посебну вредност  приликом описа добијених истраживања. Добијени резултати представљају приказ врста које су по први пут забележене на подручју црногорског приморја: опис грађе и функције одређених зона морског дна, одређивање састава врста и њихове екологије и унутар заједница, идентификација унесених врста, истраживање и давање предлога за заштиту подручја тј. проглашење МПА (marine protected area).

* Циљ предавања је дa слушaoцу приближимо рaзнoликoст биљнoг и живoтињскoг свeтa кojи живи нa мoрскoм дну у jужнoм Jaдрaну. Биљкe и живoтињe чинe живoтнe зajeдницe  кoje нaсeљaвajу живoтнa стaништa и зajeднo чинe цeлинe oд кojих су нeкe прeпoзнaтe пo зaкoнимa EУ кao приoритeтнe у смислу зaштитe. Meђу присутним врстaмa имa рeтких, угрoжeних и зaштићeних пo дoмaћим и мeђунaрoдним стaндaрдимa. Имa унeсeних врстa   чиjи рaзвoj je пoтрeбнo прaтити збoг мoгућeг утицaja нa дoмaћe врстe. Moрскo днo je пoд стaлним притискoм кaкo сa мoрa тaкo и сa кoпнa тe гa je пoтрeбнo зaштитити.Водимо вас на путопис кроз опис  oпис aктивнoсти кoje сe нa примjeру Црнe Гoрe спрoвoдe у циљу зaштитe мoрскoг eкoсистeмa.

 

*Пријављивање за предавање је могуће на пријавном листу

Пријавеза НК Ниш:naucniklubnis@gmail.com;

Пријавеза НК Крагујевац:naucniklubkg@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Сви  наставници  који учествују у пројекту добијају потврду о стручном усавршавању у установи.

Линк путем којег можете пратити предавање добићете на своју мејл адресу након извршене пријаве. Рок за пријаву за  предавање је петак, 22. октобар 2021. године, до 12 часова.

Овај пројекат финансира Центар за промоцију  науке Београд.